shinpaku logo004

f logo RGB Blue 58

1 a ukiyagara

属名:ウキヤガラ属

学名:Bolboschoenus fluviatilis (Torr.) Sojak subsp. yagara (Ohwi) T. Koyama

花期:6~10月

生育環境:池の砂地・湿地

国内分布:北海道・本州・四国・九州

当館標本:有