shinpaku logo004

f logo RGB Blue 58

1 bコウキヤガラ

属名:ウキヤガラ属

学名:Bolboschoenus koshevnikovii (Litv. ex Zenger) A. E. Kozhevn.

花期:6~10月

生育環境:海岸近くの湿地

国内分布:北海道・本州・四国・九州

当館標本:有