shinpaku logo004

f logo RGB Blue 58

5 aマツバイ

属名:ハリイ属

学名:Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. var. longiseta Svenson

花期:6~9月

生育環境:休耕田・湿地

国内分布:北海道・本州・四国・九州

当館標本:有