shinpaku logo004

f logo RGB Blue 58

7 aサギスゲ

属名:ワタスゲ属

学名:Eriophorum gracile K. Koch

花期:6~10月

生育環境:高層湿原

国内分布:北海道・本州

当館標本:有